ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

LOTUS HR | Executive Recruitment & Leadership Coaching

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van LOTUS HR | Executive Recruitment & Leadership Coaching met maatschappelijke zetel te Olmenlaan 4, 3050 Oud-Heverlee en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE0777.437.083. (Hierna: “BILLIARD BV”).


Artikel 1

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van coaching, werving & selectie van personeel en kandidaten door BILLIARD BV. Deze voorwaarden sluiten alle andere algemene voorwaarden uit.


Artikel 2

BILLIARD BV handelt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van toepassing op de werving en selectiekantoren en in overeenstemming met de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


Artikel 3

Alle offertes en aanbiedingen van BILLIARD BV zijn vrijblijvend, doch na akkoord bindend betreffende tarief. Aan de offerte of aanbieding kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de kandidaat waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft ondertussen niet meer beschikbaar is. Facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen factuurdatum om te kunnen genieten van dit tarief. De betaaltermijn is onderdeel van het afgesproken tarief. Bij niet-naleving van betaling binnen de afgesproken termijn, kan het tarief verhoogd worden via een herinneringsbrief voor diezelfde opdracht naar 27% fee op het eerste brutojaarloon van de kandidaat + interesten.

Artikel 4 

De opdrachthouder is gehouden BILLIARD BV steeds bij aanvang van de aanvraag alle informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de bemiddeling van belang kan zijn. De opdrachtgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de kandidaat die door BILLIARD BV is voorgedragen, en met de bij deze voordracht verstrekte informatie. Dit houdt tevens in dat de opdrachtgever gehouden is aan BILLIARD BV binnen de 15 dagen nadat een kennismakingsgesprek met de kandidaat heeft plaatsgevonden, een verslag van dit gesprek te verstrekken.


Artikel 5

BILLIARD BV is slechts verbonden door een inspanningsverbintenis voor de totstandkoming van de overeenkomsten. Om die reden kan geen garantie worden gegeven omtrent het resultaat van de opdracht. De opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. BILLIARD BV zal voorafgaandelijk en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat de opdrachtgever niet van zijn onderzoekplicht. BILLIARD BV is niet aansprakelijk als blijkt dat de kandidaat niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij BILLIARD BV aantoonbaar nalatig is geweest bij de werving en selectie. Eventuele aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot maximaal 50% van de voor die opdracht ontvangen vergoeding. BILLIARD BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of verliezen veroorzaakt door kandidaten die door haar aangebracht zijn. De opdrachtgever vrijwaart BILLIARD BV tegen schade en aansprakelijkheid jegens derden. BILLIARD BV wordt ingezet voor advies, coaching en/of werving en selectie, waarbij de expertise en de tijd naar het zoeken van de kandidaat het grootste deel uitmaakt van de opdracht. De opdrachtgever is na het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst of na goedkeuring van het loonvoorstel verantwoordelijk voor de retentie van de kandidaat.


Artikel 6

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.


Artikel 7

Indien de opdrachtgever een door BILLIARD BV aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de opdrachtgever afwijst en binnen 12 maanden na de eerste voorstelling van de kandidaat door BILLIARD BV aan de opdrachtgever alsnog een arbeidsovereenkomst tussen de opdrachtgever en kandidaat tot stand komt, dan is betreffende opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee. Het is de opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien de opdrachtgever dit verbod overtreedt, is hij gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 20% van het bruto jaarsalaris van de kandidaat. Dit artikel is reeds van toepassing vanaf het eerste contact tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, zelfs voor de daadwerkelijke start van de opdracht. Dit artikel is eveneens van toepassing op alle kandidaten die worden voorgedragen door BILLIARD BV.


Artikel 8

De facturen van BILLIARD BV zijn betaalbaar bij ontvangst, netto en zonder disconto. Bij betaling anders dan door cash, overschrijving, domiciliëring of cheque, zijn de kosten van inning ten laste van de opdrachtgever. Bij gebrek aan betaling bij ontvangst van de factuur of op de overeengekomen vervaldag, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 1% per maand verschuldigd en bovendien een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% op de verschuldigde sommen, met een minimum van 125 € per factuur. De wissels van BILLIARD BV kunnen deze regeling niet veranderen en scheppen geen enkele schuldhernieuwing. De kandidaat is niet gemachtigd om facturen te innen. Indien de opdrachtgever zijn wettelijke verplichtingen of de contractuele (i.e. bijzondere en algemene) voorwaarden niet nakomt, alsmede in geval van wanbetaling worden alle facturen van BILLIARD BV onmiddellijk opeisbaar en heeft BILLIARD BV het recht, zonder aangesproken te kunnen worden tot betaling van enige schadevergoeding, alle lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen. De opdrachtgever zal BILLIARD BV integraal vrijwaren voor alle nadelige gevolgen die BILLIARD BV in dit verband zou kunnen lijden. Alle klachten betreffende facturen moeten BILLIARD BV binnen de vijf kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is elke klacht onontvankelijk. Wanneer tijdens de uitvoering van het contract, op vraag van de opdrachtgever, het voorwerp van de prestaties zou worden gewijzigd (of wanneer het profiel van de kandidaat zou worden gewijzigd), zal de oorspronkelijke prijs worden vermeerderd in overeenstemming met het extra gevraagde werk. Wanneer de opdrachtgever extra diensten vraagt die niet in de overeenkomst zijn beschreven, zullen deze het voorwerp uitmaken van een addendum, met aparte facturatie. 


Artikel 9

Bij eenzijdige verbreking van het contract is de opdrachtgever op grond van artikel 1226 e.v. van het Burgerlijk Wetboek aan BILLIARD BV een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd die overeenstemt met de som van de facturen die BILLIARD BV zou opgemaakt hebben indien het contract wel volledig werd uitgevoerd. Dit geldt evenzeer in geval van nietigheid van het contract tussen de opdrachtgever en BILLIARD BV ten gevolge van niet-naleving door de opdrachtgever van wettelijke verplichtingen of ten gevolge van foutieve inlichtingen door de opdrachtgever verstrekt bij het sluiten van het contract. BILLIARD BV heeft het recht een hogere schadevergoeding te eisen.


Artikel 10. 

Deze algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere. Een verwijzing door de opdrachtgever naar zijn eigen algemene voorwaarden sorteert geen effect. Een afwijking op de algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien deze schriftelijk worden overeengekomen.


Artikel 11. 

De overeenkomst tussen de gebruiker en BILLIARD BV, hun interpretatie en uitvoering wordt uitsluitend beheerd door het Belgisch Recht. Elk geschil zal uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van Leuven. BILLIARD BV heeft echter eveneens het recht om te dagvaarden voor de rechtbank die bevoegd zou zijn volgens het gemeen recht. Al deze kosten zijn dan volledig ten laste van de opdrachtgever.
LOTUS HR - de achterliggende betekenis van de LOTUS bloem:

"Deze bloem ontstaat in de duisternis en eenmaal boven water groeit zij uit tot een prachtige bloem.
Ze staat voor de eeuwige vernieuwing van het leven, nieuwe kansen of een nieuw begin."


ALGEMENE VOORWAARDEN
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x