PUBLIC - OVERHEID

MANAGEMENTPROCEDURES VOOR TOP- EN MIDDENKADER

AANWERVING IN PUBLIC SECTOR


Om de juiste talenten aan te trekken, doen meer en meer overheidsinstanties beroep op externe partners die zorgen voor een kwalitatieve search, employer branding en eenvoudigere procedures. Een snel en flexibel sollicitatieproces op maat van de kandidaat, is in de huidige arbeidsmarkt zeker noodzakelijk bij het aantrekken van topmanagement, middenkader en projectleiderfuncties. 


LOTUS HR 

LOTUS HR kan als partner worden ingezet voor gespecialiseerde search en rekruteringsopdrachten bij publieke organisaties zoals lokale besturen van stad of gemeente, regionaal bestuur, grote overheidsinstelling,... Als overheidsinstelling is het niet vanzelfsprekend om de expertise intern aan te stellen, die executive toptalent weet te zoeken zoals een gespecialiseerd headhunter dat doet, daarom is LOTUS HR een meerwaarde als partner bij procedures voor aanwerving van management- en projectleiderfuncties en de functie van algemeen directeur. 

Omdat wij ons als gespecialiseerd recruitment agency uitsluitend richten naar management en directieprofielen, dus ook in de publieke sector, vind je LOTUS HR niet terug als dienstverlener bij de aankoopcentrale Poolstok. Dankzij deze specialisatie en expertise, kunnen wij onze volledige focus leggen op het invullen van jouw managementvacature.

publieke rekrutering

OVERHEIDSOPDRACHT MET BEPERKTE WAARDE

Wat is een overheidsopdracht met beperkte waarde? 

Dat is een overheidsopdracht waarvan de geraamde waarde lager is dan 30.000 EUR excl. btw en die aan een versoepelde procedure is onderworpen, want er zijn minder verplichtingen:

 • Geen verplichting om de indiening van een offerte te vragen. Gewoon een website raadplegen, een catalogus of kostenraming aanvragen, kan volstaan;
 • Geen aankondiging van opdracht;
 • Geen verplichting om een bestek te hebben;
 • Geen verplichting om na te gaan of er uitsluitingsgronden zijn. 

Voor een opdracht van beperkte waarde geldt dus een erg soepel stelsel van plaatsing en uitvoering. Dit is een procedure waarbij de aanbesteder (de voorwaarden van) meerdere ondernemers raadpleegt, maar geen wettelijke verplichting heeft om een gemotiveerde beslissing op te maken of na de gunning informatie te verstrekken. Deze raadpleging kan op informele wijze, zelfs mondeling, gebeuren. Deze opdrachten zijn veelal gekend als opdrachten met aanvaarde factuur of kortweg de aanvaarde factuur.

Bron: BOSA Belgium 


Wat is de aanvaarde factuur? 

Opdrachten tot 30.000 EUR excl. btw kunnen voortaan via ‘aanvaarde factuur’ gesloten worden. Dit betekent dat de factuur als bewijs geldt dat de opdracht gesloten is. Andere documenten zijn niet vereist, de opmaak van een bestelbon kan aangewezen zijn, maar is geen vereiste voor de procedure Aanvaarde Factuur. Vanuit het goede huisvaderprincipe blijft het aan te raden dat organisaties enkele offertes aanvragen, wat de meeste organisaties ook nu al doen. Maar de manier waarop deze ‘marktraadpleging’ gebeurt, is niet langer aan vormvereisten onderworpen. Een eenvoudige telefonische bevraging of vergelijking van websites kan volstaan.

De tarieven van LOTUS HR vallen allen binnen deze versoepelde procedure: https://www.lotushr.be/tarieven 

Bron: Vlaanderen.be 


VOORBEELD VAN EEN OPDRACHT VIA LOTUS HR

Een organisatie van de Vlaamse Overheid gaat op zoek naar een Algemeen Directeur en schakelt LOTUS HR in om 3 eindkandidaten voor te stellen die passen binnen het functieprofiel. Met die eindkandidaten gaan ze in finaal gesprek en wordt de beste kandidaat voor de functie aangesteld door de Vlaamse Overheid. 

LOTUS HR stond in voor het uitschrijven van de vacature, de publicatie via verschillende eigen kanalen en de headhunting naar geschikte profielen zowel uit de publieke als de privésector. Alle verwerking van de instroom en de kwalitatieve kandidatenopvolging van A tot Z. 

LOTUS HR heeft om deze opdracht tot een succes te brengen, verschillende kandidaten onderworpen aan een diepteinterview en maakte hiervan voor ieder een screeningsrapport op. Uit deze selectie werden de 3 kandidaten met de beste fit voorgesteld en samen met de opdrachtgever werd een Executive Assessment op maat uitgebouwd, om samen de juiste kandidaat te kiezen voor opstart. 


DEELS OF VOLLEDIG UITBESTEDEN

LOTUS HR kan de aanwervingsprocedure volledig in handen nemen, maar ook één of meerdere specifieke onderdelen uitwerken en opvolgen. Denk daarbij aan actieve direct search van gespecialiseerde profielen voor meer of kwalitatieve instroom in jouw managementprocedure, mee uitwerken van de vacature en de vacaturetekst uitschrijven, advies omtrent de managementprocedure, de eerste verkennende interviews uitwerken en/of uitvoeren op managementniveau, mondelinge en praktische proeven, begeleiden van jurygesprekken, executive assessments, feedbackgesprekken,...

INTERIM MANAGEMENT VIA LOTUS HR

Voor de rekrutering van Directieleden en Management, gelooft LOTUS HR niet in consultancy voor de aanwerving van Interim Managers. LOTUS HR krijgt, net zoals bij Executive Recruitment, van de werkgever een recruitment opdracht voor de search naar een Interim Manager en werkt voor een éénmalige recruitment fee met de opdrachtgever samen. 

Op die manier wordt er bij de Interim Manager geen percentage (vaak 25% à 30%) van het dagtarief afgehouden en doorgefactureerd aan de werkgever. LOTUS HR legt graag de recruitment link tussen de kandidaat en de opdrachtgever, maar meteen vanaf de start factureer jij als Interim Manager rechtstreeks aan de werkgever

Wat we bij LOTUS HR ervaren hebben, is dat de opdrachtgever op die manier meer kwalitatieve kandidaten aangeboden krijgt voor de Interim Management opdracht, omdat het dagtarief van de Executive kandidaat kan behouden blijven.
Ook de Interim Manager zelf is tevreden over deze aanpak van LOTUS HR, want in ons netwerk blijkt de grootste frustratie van Interim Managers nog steeds het verlies in dagtarief, zeker voor opdrachten van één jaar of langer. Zij zien de meerwaarde op langere termijn niet via consultancy, en daar volgt LOTUS HR hen in.  

Interim Management verloopt via een verkorte sollicitatieprocedure. 


KWALITATIEVE RAPPORTERING 

Openbare besturen en overheidsorganisaties worden in sterke mate geconfronteerd met regelgeving en procedures. Om van uw aanwerving een succes te maken, hebben we aandacht voor de specifieke regels die gelden binnen de publieke sector zoals het gelijkheidsprincipe en de motiveringsplicht. LOTUS HR zorgt voor een kwalitatieve rapportering van de procedure als essentieel onderdeel van het sollicitatieproces. De combinatie van respect voor deze voorschriften met specifiek advies over de invulling, aanpak en aanwervingsprocedure voor (top-) management profielen, is de sleutel tot een succesvolle aanwerving. 

Bovendien kan je steeds rekenen op het persoonlijke engagement van één verantwoordelijke doorheen het hele project.
aanwerving overheid

Ons kantoor is doelbewust zeer centraal gevestigd te Leuven, van waaruit wij rekruteren in heel Vlaanderen.Hoe ziet een managementprocedure eruit via LOTUS HR? 

VOLLEDIG UITBESTEED - PUBLIC OPDRACHT 


1. Intakegesprek

LOTUS HR zorgt eerst voor een uitgebreid en persoonlijk intakegesprek, waarbij er goed geluisterd wordt naar de specifieke behoeften voor de invulling van de vacatureopdracht. Omdat mijn opdracht voor jullie vertrekt vanuit een vacature of behoefte binnen jullie organisatie, wil ik deze eerst goed leren kennen. Op die manier kan ik vanuit mijn expertise een advies op maat opstellen over het gezochte profiel en de gewenste managementprocedure.

2. Functieprofiel en vacatureopmaak 

LOTUS HR kan worden ingezet om het functieprofiel voor de vacature op te stellen en een kwalitatieve vacaturetekst uit te schrijven, die alle verplichte onderdelen omvat en toch spreekt tot de (top)management profielen van vandaag. In samenspraak wordt de vacature verspreid via verschillende kanalen van de Vlaamse Overheid en LOTUS HR. 


3. Kwalitatieve instroom 

In de huidige arbeidsmarkt hebben ook overheidsinstanties het moeilijk om (kwalitatieve) instroom te genereren voor uitgeschreven vacatures. Helaas leidt dit soms tot het afsluiten van procedures waaruit de juiste kandidaat niet gevonden werd. LOTUS HR kan daarom worden ingezet voor actieve direct search acties van gespecialiseerde profielen voor meer of kwalitatieve instroom in jouw managementprocedure. 


4. Verwerking van alle instroom

LOTUS HR zorgt voor een kwalitatieve verwerking van alle instroom op jouw managementvacature. Alle sollicitaties worden gecontroleerd op hun volledigheid zoals het persoonlijk CV, diplomavereisten, motivatiebrief,...  Alle kandidaten worden gecontacteerd en de sollicitatieprocedure wordt helder toegelicht. 


5. Verkennende interviews, mondelinge proef

LOTUS HR verzorgt alle eerste, verkennende interviews met de kandidaten. Deze interviews worden dankzij ervaring en expertise in deze niche op managementniveau uitgevoerd en voor alle kandidaten volgens eenzelfde interviewpatroon verwerkt met vooraf bepaalde functiecompetenties


6. Heldere rapportage 

Van deze interviews wordt voor elke kandidaat een duidelijk, helder screeningsrapport opgesteld dat voor elke kandidaat dezelfde onderdelen bevat. Hierin wordt oa. het carrièrepad uitgebreid omschreven, vooraf bepaalde competenties en een leiderschapsprofiel en/of persoonlijkheidsomschrijving.


7. Schriftelijke thuisproef 

LOTUS HR heeft een ruime ervaring in Executive Assessments. Daarom help ik graag mee aan de concrete opstelling van de schriftelijke thuisproef, waarin een case wordt voorgesteld aan de kandidaat. Deze business case omvat namelijk best een concrete opdracht, in functie van de vacature waarvoor de kandidaat solliciteert. Hierin worden nogmaals de competenties verwerkt, die nodig zijn voor de uitdagende rol, maar dan praktisch.


8. Executive Assessment

Na deze schriftelijke proef, is LOTUS HR voorstander om een Executive Assessment te organiseren voor de eindkandidaten. Voor dit Executive Assessment worden de kandidaten persoonlijk uitgenodigd, zij krijgen de mogelijkheid om hun schriftelijke proef te presenteren en verder te motiveren. In het assessment is er ook de optie om een rollenspel en/of een extra diepgaand interview uit te werken dat de kandidaten nogmaals test in hun competenties en fit voor deze uitdagende rol. 

Een Executive Assessment Center focust namelijk op specifieke competenties voor deze verantwoordelijke rol, maar ook op waarden, intrinsieke motivatie en cultural fit met de organisatie en het bestaande topmanagement. Ook hieruit volgt een kwalitatieve rapportage. 

9. Begeleiden van jurygesprekken

LOTUS HR neemt deel aan de jurygesprekken, die het einde vormen van de managementprocedure. Er wordt opnieuw een degelijke rapportage voorzien en een kwalitatief eindbesluit wordt gevormd.


10. Loon- en contractbesprekingen

LOTUS HR kan als partner worden ingezet om de loon- en contractbesprekingen te voeren met de eindkandidaat. Bij opstart van de procedure, worden de loonvoorwaarden al helder gesteld voor iedere sollicitant en zijn/haar specifieke werkervaring en anciënniteit.


11. Feedbackgesprekken

LOTUS HR geeft steeds tijdig, persoonlijk, open en duidelijk de feedback naar alle kandidaten. Dit zowel gemotiveerd naar de eindkandidaten, als naar alle kandidaten die wel of niet worden weerhouden in de verschillende procedure stappen.

LOTUS HR kan volledig worden ingezet als partner van jouw managementprocedure van A tot Z, steeds op maat. 
Wat is de prijs van een PUBLIC Executive Recruitment opdracht?

1. WERVING & SELECTIE

1.1  EXECUTIVE RECRUITMENT | Werving & Selectie

TRANSPARANTE PRIJSZETTING 

Zoals in alles, werkt LOTUS HR ook in de prijszetting graag transparant: deze wordt bepaald ahv het bruto jaarverloningspakket en/of het leiderschapsniveau. Bij LOTUS HR wordt een vast budget besproken bij aanvang van de opdracht, wat vaak het geval is voor de search naar high level executives. De verloning van sommige C-Level profielen kan jouw recruitment budget namelijk best de hoogte in jagen. Een vast bedrag bij aanvang van de executive recruitment opdracht, is dan een goede oplossing!

Tarief
 • Middle Management / Expert Profielen  (€ tot 100K)                                     23.000 Euro* 
 • Hoger Management  (€ 100K - € 200K)                                                            25.000 Euro*
 • C-Level profielen / Directie- en Kaderleden  (€ +200K)                                  30.000 Euro*

 • Interim Manager Recruitment                                                                             15.000 Euro** 

*Berekend op de courante recruitment doorlooptijd van A-Z bij LOTUS HR, van gemiddeld 30 dagen. 
**Berekend op de courante recruitment doorlooptijd voor Interim Management, van gemiddeld 15 dagen. 
-------------------------------------------------------------------


EXECUTIVE SEARCH OPDRACHT - RETAINER FEE

Voor een executive search opdracht werk ik met een retainer fee. Dit betekent concreet dat het tarief hetzelfde blijft zoals hierboven, maar je betaalt bij opstart van de search een gedeelte van die fee op voorhand. Retained recruitment is gebaseerd op exclusieve werving, we gaan een commitment met elkaar aan voor een opdracht.


Retainer Fee
 • Middle Management / Expert Profielen  (€ tot 100K)                                      5.000 Euro 
 • Hoger Management  (€ 100K - € 200K)                                                             7.000 Euro
 • C-Level profielen / Directie- en Kaderleden  (€ +200K)                                 10.000 Euro

 • Interim Manager Recruitment                                                                              5.000 Euro 

Onze tarieven zijn exclusief 21% BTW en onze facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen factuurdatum.
Alle offertes en facturen worden opgemaakt onder de algemene voorwaarden van BILLIARD BV.

 

BESPREEK JE GRAAG EEN ANDERE OF SPECIFIEKE OPDRACHT? 

Neem dan even contact op voor een offerte op maat:  kim@lotushr.be of 0468/333.115 

rekrutering lokaal bestuur2) EXECUTIVE ASSESSMENT | Op maat

Wens je LOTUS HR enkel in te zetten voor een gespecialiseerd onderdeel in uw aanwervingsprocedure? Dat is zeker mogelijk, zoals het Assessment. Een Executive Assessment via LOTUS HR wordt steeds op maat voor u opgebouwd. Meer concrete info over de verschillende Executive Assessment Centers vind je via de knop hieronder.  

 

Tarief
 • Executive Assessment                       2000 Euro 
 • Management Assessment                1750 Euro 
 • Leadership Assessment                    1500 Euro

   

Je mag me steeds contacteren voor een offerte op maat.   


                                                                       

2. BUSINESS COACHING

LEADERSHIP COACHING

Een assessment wordt specifiek opgesteld om talenten te spotten in functie van een specifieke rol.
Wens je je management talenten verder te ontwikkelen? Dan is een leadership coaching een mooie optie voor jou!

De Business Coach / Executive Coach van LOTUS HR is Kim Billiard. Zij is gespecialiseerd in leiderschapsontwikkeling en performance coaching dankzij concrete, oplossingsgerichte en prestatiegerichte business coaching.

TARIEF
 • Halve dag coaching zonder rapportage             750 Euro  (excl. BTW)
 • Halve dag coaching met rapportage                  950 Euro  (excl. BTW)
 • Hele dag coaching zonder rapportage              1250 Euro  (excl. BTW)
 • Hele dag coaching met rapportage                   1450 Euro  (excl. BTW) 

Het tarief voor deze coachings op maat hangt dus af van de duurtijd die wordt afgesproken. Een indicatie van mijn dagtarief vind je hierboven terug.
3. OVEREENKOMST

Partnership

"Goede afspraken maken goede vrienden"
Daarom werk ik graag met duidelijke en transparante afspraken bij start van ons partnership.

Deze tarieven zijn exclusief 21% BTW voor BTW-plichtige entiteiten en onze facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen factuurdatum. Alle offertes en facturen worden opgemaakt onder de algemene voorwaarden van BILLIARD BV.

--------------------------------------------------------------------KRAPPE ARBEIDSMARKT

LOTUS HR: EXECUTIVE SEARCH - METHODIEK

Dankzij mijn jarenlange ervaring in de methodiek Executive Search, trek ik deze manier van rekruteren door in de zoektocht naar geschikte kandidaten in verschillende sectoren. In deze krappe arbeidsmarkt loont dat!

Wat is Executive Recruitment?

Executive recruitment is een gespecialiseerde vorm van recruitment waarbij je als bedrijf wordt geadviseerd op het gebied van werving en selectie van kandidaten voor hoge functies (boven de 100K), voor zowel vaste als projectmatige aanwervingen.

Executive Search, ook wel bekend als headhunting, is een manier van rekruteren die altijd vertrekt vanuit een heel specifieke behoefte of vacature in een bedrijf. In deze krappe arbeidsmarkt wordt deze gespecialiseerde manier van rekruteren naast directieleden ook doorgetrokken in de search naar andere profielen. 

LOTUS HR heeft een mooie ervaring in Executive Search, daarom behoort dit absoluut tot onze specialisatie. Dankzij een jarenlange ervaring in verschillende sectoren, kon ik een groot netwerk uitbouwen. Enerzijds dankzij de opgebouwde band die je creëert tijdens doorgedreven Management Coachings en Executive Assessments, anderzijds dankzij een jarenlange ervaring in Executive Search zelf.


Hoe werkt Executive Recruitment?

Executive Recruitment via LOTUS HR begint in het algemeen met een persoonlijk intakegesprek. Omdat mijn search voor jullie vaak vertrekt vanuit een specifieke nood of behoefte binnen jullie organisatie, wil ik deze eerst goed leren kennen. Op die manier kan ik vanuit mijn netwerk en expertise meteen op zoek gaan naar de juiste kandidaat, die zowel qua werkprofiel als qua persoonlijkheid en ingesteldheid een goede cultuurfit is. Tijdens dit intakegesprek geef ik ook steeds mijn advies over het gezochte profiel, en over de interne sollicitatieprocedure. 

Dit intakegesprek vraagt dus meteen van bij de start om dat wederzijds engagement. 

Van daaruit kan ik met volle focus verder aan de slag voor jullie. Ik werk aan een kwalitatieve targetlist en zoek daaruit de kandidaten die matchen met de ambitie, salaris, motivatie, cultuurfit,... die verwacht wordt. Hierin moet voor mij een goede match zijn voor beide partijen, want deze kandidaten geven vaak een stabiele carrière op voor de switch die ik hen voorstel. Zij leggen letterlijk hun carrière in mijn handen op dat moment en die verantwoordelijkheid neem ik niet licht op.

De eindkandidaten die ik het best zie matchen, worden voorgesteld in een helder screeningsrapport. Dit kan eventueel aangevuld worden met een Executive Assessment van de eindkandidaat.  

Tijdens de sollicitatiegesprekken begeleid ik het verloop steeds mee en bezorg achteraf snel de feedback van beide partijen. Als werkgever kiezen jullie voor de kandidaat met de beste fit in jullie organisatie. Van daaruit begeleid ik beide partijen in een akkoord over de loonvoorwaarden en een fijne opstart


Executive Search  -  Executive Recruitment

Executive Search is dus een gespecialiseerde vorm van recruitment, maar er is toch een wezenlijk verschil. 

In Executive Search zit veel diepgang en wederzijds engagement. Executive Search vertrekt vanuit de werkelijke uitdagingen waar een bedrijf voor staat. Een belangrijke nuance en een wezenlijk verschil in aanpak, voor het rekruterende bedrijf. Daarnaast waarderen ook de kandidaten deze kwaliteit en appreciëren ze deze kwalitatieve, persoonlijke aanpak.

Daarom breng ik eerst de concrete bedrijfsnoden in kaart en vertaal die naar de kandidaat. De knowhow en kennis verzamelen om dat te kunnen, vergt tijd en ervaring. Deze methodiek kan je dus niet vergelijken met die van interimkantoren of werving- en selectiekantoren. Zij werken vaak op tientallen vacatures tegelijk en richten zich voor invulling op beschikbare werkkrachten. Doordat zij zoveel vacatures aannemen voor die werkwijze, kunnen zij geen tijd en focus leggen op jouw vacature. Via Executive Search zit ook daar het grote verschil. Je geeft je vacature door en krijgt door ons volledige focus gelegd op het invullen ervan. 

Executive Search, headhunting, vereist een specifiek netwerk. Daarom connecteer ik doelbewust met het juiste talent en specifieke executives. Het feit dat ik dit al 10 jaar op deze manier aanpak, en dit combineer met Management Coaching en Talent Coaching, zorgt ervoor dat ik ondertussen kan putten uit een zeer kwalitatief netwerk voor deze Executive Searches. 

Ik werk gedreven in al mijn Executive Searches, maar steeds met integriteit, discretie, respect en met een persoonlijke aanpak die rendeert op lange termijn voor alle partijen. In de huidige krappe arbeidsmarkt wordt deze vorm van recruitment naast directie ook doorgetrokken voor het invullen van andere gespecialiseerde profielen.
LOTUS HR - de achterliggende betekenis van de LOTUS bloem:

"Deze bloem ontstaat in de duisternis en eenmaal boven water groeit zij uit tot een prachtige bloem.
Ze staat voor de eeuwige vernieuwing van het leven, nieuwe kansen of een nieuw begin."

recruitment overheid


Meer items PUBLIC - OVERHEID
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x